Algemene voorwaarden

Blue Unit is een handelsnaam van Stichting KamKrant Media, gevestigd te AMSTERDAM, hierna te noemen: Blue Unit.
KvK nummer:30194775 (KvK Amsterdam)

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
– Blue Unit: de internet hosting service van Stichting KamKrant Media te Amsterdam
– Opdrachtgever: de wederpartij van Blue Unit.
– Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
– Dataverkeer: al het verkeer van en naar de server.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Blue Unit en een opdrachtgever waarop Blue Unit deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Blue Unit, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Blue Unit en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Blue Unit gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Blue Unit is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Blue Unit daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Blue Unit anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Blue Unit niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Blue Unit zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Blue Unit het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Blue Unit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Blue Unit worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Blue Unit zijn verstrekt, heeft Blue Unit het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Blue Unit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Blue Unit is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Blue Unit kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Blue Unit de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door Blue Unit of door Blue Unit ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart Blue Unit voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Blue Unit zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Blue Unit de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Blue Unit daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen Blue Unit en een opdrachtgever wordt aangegaan voor een jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Blue Unit derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
3. Indien de opdracht gever het contract wenst te beëindigen dan dient deze dit 1 maand voor het aflopen van het contract schriftelijk danwel via email aan ons mede te delen.
4. Zonder opzegging wordt het contract stilzwijgend met 1 (zegge: één) jaar verlengt.

Artikel 7 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Blue Unit aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Blue Unit rekent 15 euro aanmaningskosten. Zodra de eerste aanmaning is verzonden behoudt Blue Unit zich het recht om de dienstverlening op te schorten totdat alle financiële verplichtingen zijn nagekomen. De opschorting van de diensten schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de klant van rechtswege in verzuim. Klant is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Blue Unit op de klant onmiddellijk opeisbaar.
4. Blue Unit heeft het recht de door klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Blue Unit kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Blue Unit kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5. Klant is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding niet aan Blue Unit is voldaan.
6. Betaling geschiedt per jaar vooruit, tenzij anders is overeengekomen.
7. Blue Unit kan van de Klant een voorschot of een betalingsgarantie van een nader door Blue Unit vast te stellen bedrag verlangen, onder meer in het geval dat de Klant in een beperkt tijdsbestek ongebruikelijk hoge kosten maakt of wanneer Blue Unit van mening is dat de Klant mogelijk de betalingsverplichtingen niet zal nakomen of indien de Klant geen vast zakenadres of vaste verblijfplaats heeft in Nederland.
8. De betalingsgarantie zal worden gegeven in de vorm van een waarborgsom of door het geven van een bankgarantie. Blue Unit kan deze betalingsgarantie verlangen voor het tot stand komen van de dienstverlening of tijdens de looptijd van de Overeenkomst. Blue Unit zal geen rente verschuldigd zijn over het bedrag van de betalingsgarantie.
9. De Klant is nimmer bevoegd tot verrekening of tot opschorting van zijn/haar betalingsverplichtingen.
10. Facturen worden tenzij anders vermeld per e-mail toegezonden als *.PDF bestand. Aan schriftelijke verzending van de factuur zijn kosten verbonden, deze kosten komen voor rekening van de klant.

Artikel 8 Incassokosten
1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
2. Indien Blue Unit hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9 Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Blue Unit recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Blue Unit zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Blue Unit, zal Blue Unit in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Blue Unit extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding
1. Blue Unit is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst Blue Unit ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Blue Unit bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Blue Unit op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Blue Unit de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Blue Unit behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
5. Blue Unit is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden in het geval van faillissement, surséance van betaling, indien de betalingsachterstand meer dan 60 dagen bedraagt, schuldsanering dan wel ondercuratelestelling van de klant, tenzij de curator of bewindvoerder uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst voort te willen zetten en daarbij zekerheid stelt als bedoeld in artikel 8.8. Bij ontbinding door Blue Unit ingevolge dit artikel 13.5 is de klant per direct alle resterende vergoedingen uit hoofde van de Overeenkomst voor de resterende minimale contractperiode verschuldigd.
6. Bij hervatting van dienstverlening door Blue Unit na opschorting brengt Blue Unit klant € 50,- administratiekosten in rekening.

Artikel 11 Privacy, gegevensbescherming
1. De Opdrachtgever verleent toestemming aan Blue Unit om zijn of haar persoonsgegevens op te nemen en te verwerken in de persoonsregistratie van Blue Unit welke benodigd is voor een goed beheer en exploitatie van haar systeem en (administratieve) beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat alle abonnements- en verkeersgegevens, is slechts toegankelijk voor Blue Unit en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Blue Unit in het kader van de Blue Unit Diensten derden inschakelt, redenen heeft om de kredietwaardigheid van een Opdrachtgever te doen onderzoeken, dan wel wanneer Blue Unit hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
2. Blue Unit kan, mede door het toepassen van cookies (kleine bestanden die op de computer van de Opdrachtgever worden achtergelaten), de abonnements- en verkeersgegevens gebruiken teneinde de Opdrachtgever Blue Unit-aanbiedingen te doen, tenzij de Opdrachtgever aangeeft daartegen bezwaar te hebben.
3. Blue Unit zal na beëindiging van het Abonnement de Gegevensbestanden van de Opdrachtgever behouden voor een periode van ten minste 6 maanden, na afloop waarvan de gegevensbestanden door Blue Unit zonder verdere aankondiging kunnen worden vernietigd. Blue Unit is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de vernietiging van de gegevensbestanden.
4. Blue Unit neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van haar systeem, daarbij rekeninghoudende met de aard van de risico’s, de stand van de techniek en de kosten van implementatie daarvan.
5. Gelet op de aan het gebruik van internet en e-mail inherente risico’s, kan Blue Unit de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door de Opdrachtgever gebruikte of verspreide informatie niet garanderen. Blue Unit zal de Opdrachtgever desgevraagd informeren over eventuele bijzondere risico’s voor de doorbreking van de veiligheid of de beveiliging van de Blue Unit Diensten.
6. De Opdrachtgever heeft het recht op inzage in zijn persoonsgegevens zoals die door Blue Unit worden aangehouden.

Artikel 12 Gebruik van de Blue Unit diensten en vrijwaring
1. De Opdrachtgever draagt zorg voor het beschikken over en het deugdelijk functioneren van alle voor de toegang tot de Blue Unit diensten en/of Internet benodigde software, hardware, randapparatuur en de aansluiting op een telecommunicatienetwerk.
2. De Opdrachtgever is gehouden redelijke instructies van Blue Unit ten aanzien van het gebruik van de Blue Unit diensten op te volgen. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen van elk (on) bevoegd gebruik van de Toegangscodes door derden.
3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de door Blue Unit ter beschikking gestelde software en/of overige door Blue Unit geboden voorzieningen te gebruiken om onbevoegd toegang te zoeken dan wel te verkrijgen tot netwerken of computersystemen van derden, verkregen informatie onrechtmatig te gebruiken, Gegevensbestanden en/of programmatuur te beschadigen of te gebruiken. Daarnaast is het de Opdrachtgever niet toegestaan met gebruikmaking van de Software en/of overige door Blue Unit geboden voorzieningen te handelen in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, het Abonnement en/of de Netiquette (de wereldwijd gangbare gedragsregels voor het gebruik van (de toepassingen van) het Internet). Onder deze handelingen wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan:
a) spam: het verzenden van ongevraagde post per e-mail, al dan niet in grote hoeveelheden;
b) het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
c) het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
d) hacken: het tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan.
4. De Opdrachtgever vrijwaart Blue Unit tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de Opdrachtgever van het abonnement, dan wel door het niet nakomen van de Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit het abonnement of deze Algemene Voorwaarden.
5. Blue Unit is gerechtigd de klant de toegang tot de Blue Unit Diensten te ontzeggen of te beperken, indien een klant in een kalendermaand de bij het Abonnement overeengekomen hoeveelheid (gratis) dataverkeer en/of Fair Use overschrijdt. De klant is gehouden aan Blue Unit de overeengekomen kosten ter grootte van die overschrijding te betalen. Blue Unit zal een ontzegging of beperking pas effectueren een week (7 dagen) nadat de Opdrachtgever hiervan door Blue Unit op de hoogte is gesteld. Blue Unit is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van Blue Unit levert voor partijen bindend bewijs op terzake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever. De opdrachtgever betaald 1 euro per MB voor alle dataverkeer wat buiten het vooraf afgesproken dataverkeer valt.
6. De Opdrachtgever mag de door Blue Unit aan opdrachtgever verhuurde schijfruimte voor commerciële doeleinden aanwenden. Onder commerciële doeleinden wordt, onder meer, verstaan: de publieke aanprijzing, aanbeveling of het aanbod van producten, diensten, informatie, kennis, arbeid, bedrijven en instellingen; het aanbieden van, of uitnodigen tot het aangaan van overeenkomsten ter uitvoering van commerciële activiteiten.
7. De opdrachtgever vrijwaart Blue Unit voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
8. Indien opdrachtgever aan Blue Unit informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Indien Blue Unit aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien Blue Unit aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Blue Unit te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Blue Unit aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Blue Unit toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Blue Unit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Blue Unit of zijn ondergeschikten.
7. Blue Unit kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van welk bestand dan ook dat door de Opdrachtgever of derden op het Internet wordt geplaatst. Ook kan Blue Unit niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen welke kunnen ontstaan door het bekijken of uitvoeren van een bestand door de Opdrachtgever. Blue Unit behoudt uitdrukkelijk het recht voor om kwetsende, discriminerende of aanstootgevende teksten van het Internet te verwijderen en in voorkomende gevallen aangifte te doen bij de betreffende overheidsinstanties. Bij herhaalde overtreding behouden wij ons het recht de aan de wederpartij geleverde diensten geblokkeerd worden.
8. Blue Unit maakt dagelijks een backup. Indien de backup mislukt of verloren gaat kan Blue Unit niet aansprakelijk worden gesteld. De opdrachtgever blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het maken van een backup.

Artikel 14 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Blue Unit geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Blue Unit niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Blue Unit worden daaronder begrepen.
3. Blue Unit heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Blue Unit zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel Blue Unit ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Blue Unit gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Blue Unit gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Blue Unit zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Blue Unit niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van Blue Unit is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Blue Unit het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18 Adreswijziging of naamswijzigingen
1. De Klant dient Blue Unit 14 dagen voor het ingaan van een adreswijziging schriftelijk informeren over deze adreswijziging. De Klant is aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van het niet-tijdig doorgeven van een adreswijziging.
2. Indien de Klant een rechtspersoon is, is de Klant verplicht Blue Unit ook schriftelijk te informeren over iedere relevante bedrijfswijziging (zoals naam of rechtsvorm).

Artikel 19 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Blue Unit en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing

Artikel 20 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Tevens staan deze voorwaarden ook op onze website, http://www.blueunit.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.